Daňové príjmy štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu môžu byť daňové a nedaňové. Medzi daňovými príjmami štátneho rozpočtu patria priame alebo nepriame dane. Podľa toho sa rozoznávame dane:

1. Priame dane:

 • dane z príjmov
  • daň z príjmu fyzických osôb
  • daň z príjmu právnických osôb
 • daň z majetku – miestne dane
  • miestne dane, ktoré spravujú VÚC (vyšší územný celok)
   • Daň z motorových vozidiel
  • miestny daň, ktorý spravuje obec (dane z nehnuteľností a ďalšie dane)
   • Daň zo stavby
   • Daň z bytov a nebytových priestorov
   • Daň za psa
   • Daň za využitie verejného priestranstva
   • Daň za ubytovanie
   • Daň za predajné automaty
   • Daň za nevýherné hracie automaty
   • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

2.  Nepriame dane  – medzi nepriamym daniam patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov, daň z minerálnych olejov a mazív a environmentálne dane.

 • daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • spotrebné dane (selektívne)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *