Máte vo firme zamestnancov na HPP, dohodu či dokonca štatutárov?

Nechajte mzdy a personalistiku, resp. spracovanie miezd na externých odborníkov, ktorí okrem praktického riešenia mzdového účtovníctva sledujú a aplikujú najnovšie legislatívne zmeny v oblasti miezd a personalistiky. Uľahčíme vám prácu od evidencie zamestnancov cez spracovanie miezd až po odoslanie výplatnej pásky.

Ak aj vám chýba skúsený odborník na spracovanie miezd, resp. účtovanie miezd, neváhajte využiť naše služby.

Kompletná mzdová agenda od ÚČTOVNÍCKEHO CENTRA zahŕňa:

 • výpočet miezd a platov zamestnancov
 • vypracovanie a zaslanie výplatných pások
 • prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (mesačne) a následné podanie na daňový úrad elektronickou formou
 • mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP a následné podanie elektronickou formou
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a jeho následné podanie elektronickou formou
 • rekapitulácie miezd (celkové, menné)
 • spracovanie fondu pracovného času (pevná pracovná doba, nepravidelný pracovný čas)
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci
 • pracovné neschopnosti
 • príkazy na úhradu
 • interné mzdové doklady
 • odmeňovanie zamestnancov
 • nepeňažné príjmy
 • zrážky zo mzdy
 • tvorbu mzdových rezerv
 • účtovný doklad ako aj rozúčtovanie nákladov na strediská a zákazky
 • tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
 • ako aj individuálne nastavenie a spracovanie podkladov pre potreby reportingu
NÁZOV SLUŽBYCENA ZA SPRACOVANIE MZDY ZA 1 ZAMESTNANCA
MZDY I (1-15 zamestnancov)15,00 €Mám záujem
MZDY II (16-50 zamestnancov)12,50 €Mám záujem
MZDY III (21-30 zamestnancov)10,00 €Mám záujem
MZDY IV (31-40 zamestnancov)9,00 €Mám záujem
MZDY V (41-50 zamestnancov)8,00 €Mám záujem
MZDY VI (51-100 zamestnancov)7,00 €Mám záujem
MZDY VII (100 a viac zamestnancov)IndividuálneMám záujem

V cene za spracovanie mzdy sú zahrnuté nasledovné služby:

kompletné spracovanie a výpočet miezd zamestnancov podľa predloženej dochádzky /dovolenky, OČR, PN, atď./

spracovanie zrážok zo mzdy na stravné, multisport karty, životné poistenie, DDS, DSS, atď. – podľa predložených údajov

vyhotovenie výplatných pások

spracovanie a elektronické podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu

spracovanie a elektronické podanie mesačných výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre jednotlivé Zdravotné poisťovne

spracovanie a elektronické podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

zaslanie spracovaných mzdových zostáv klientovi /prehľad miezd, rekapitulácia miezd, výplatné pásky / – iné podľa potrieb klienta

príprava prevodných príkazov k úhrade miezd – pdf, excel, xml export pre banku – podľa potrieb klienta

generovanie podkladu pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

tvorba a rozpúšťanie mesačných/kvartálnych/ročných mzdových rezerv

tvorba mzdových podkladov potrebných na zaúčtovanie miezd

ako bonus pre všetkých našich klientov poskytujeme pravidelný servis prostredníctvom zasielania noviniek a zmien legislatívy emailom

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy – fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

NÁZOV SLUŽBYČASCENA
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizáciecca 1 hodina
38 €
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihláškycca ½ hodina
38 €
Registrácia zamestnávateľa – prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZPcca 1 hodina38 € / hodina
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky)cca 1-2 hodiny100 €
Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňacca 1-2 hodiny38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programucca ½ hodina38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaRcca 1 hodina38 € / hodina
Pracovná zmluva – príprava alebo kontrolacca 1 hodina38 € / hodina
Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SPcca 1 hodina38 € / hodina
Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listucca ½ hodina38 € / hodina
Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiacicca 10 minút38 € / hodina
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klientapodľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov38 € / hodina
Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta38 € / hodina
Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet38 € / hodina
Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom38 € / hodina
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DUcca ½ hodina38 €
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladovcca 30 minút / zamestnanec15 € / zamestnanec
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom
5 € / zamestnanec
Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdycca 1 hodina
38 € / hodina
Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klientacca 1 hodina
38 € / hodina
Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne38 € / hodina
Iné vyššie neuvedené38 € / hodina

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!

Mám záujem