Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci našej spoločnosti. V spoločnosti uctovnickecentrum.sk poskytujeme účtovné služby prostredníctvom spoločnosti ÚČTOVNÍCKE CENTRUM s.r.o., IČO: 52811212, sídlo: Dunajská 61, 900 44  Tomášov, v ktorej mene a na účet koná a účtovníctvo vykonáva účtovníčka a konateľka Bohušová Veronika (ďalej spolu len ako „uctovnickecentrum.sk“). Uctovnickecentrum.sk pri poskytovaní účtovných služieb spracúva osobné údaje a pre účely predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, jednotnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať účtovné služby našim klientom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ Súvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie účtovných služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 písm. b) GDPR Občiansky a Obchodný zákonník
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov účtovných služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim účtovníkom, našim účtovným a daňovým poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady konania o zápise do obchodného registra a pod. Vždy sa tak však koná na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania účtovných a daňových služieb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve definuje rôzne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov a týka sa teda z časti aj pracovnoprávneho vzťahu, napr.:

  • Dĺžka pre uchovanie účtovných záznamov je 10 rokov. Tieto údaje môžu zahŕňať údaje, ako meno, priezvisko či rodné číslo. Ide o dokumenty ako mzdové listy, platové výmery, daňové doklady a k nim príslušná dokumentácia;
  • Archivačná doba osobných údajov pri pracovnoprávnom vzťahu je 10 rokov;
  • Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa uchovávajú počas 10 rokov;
  • Zákon o DPH vyžaduje rovnako uchovávanie faktúr po dobu 10 rokov;
  • Lehota uchovávania 10 rokov sa vzťahuje aj na tie záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu a formy vedenia účtovníctva (programové vybavenie, nosiče informácií na CD a pod.).

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných zdrojov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Práva klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním účtovnej služby

Klient má právo Klient nemá právo
na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR); podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b), d) a e) GDPR); právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR; namietať (čl. 21 GDPR).

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní účtovných služieb nemáte ako klient, ani ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracovaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu naše zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, čl. 17 ods. 3 písm. b), d) a e) GDPR), čl. 16 GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR, čl. 21 GDPR

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Uctovnickecentrum.sk poskytuje klientom účtovné služby, prostredníctvom ktorých si klienti dávajú vypracovať rôzne účtovnícke a daňové dokumenty a plnia si svoje zákonné povinnosti. Ako účtovníci v rámci poskytovania účtovných služieb sledujeme oprávnené záujmy našich klientov, zároveň však, ako účtovníci, máme postavenie prevádzkovateľa podľa definície GDPR a nespracúvame osobné údaje klienta alebo iných fyzických osôb výlučne na základe jeho poverenia a pokynov ako sprostredkovateľ podľa definície GDPR. Máme teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať osobné údaje na účely poskytovania účtovných služieb, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR).

V rámci poskytovania účtovných služieb máme aj my, ako účtovníci, oprávnené záujmy, napr. záujem chrániť si majetok, a môžu nám vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade by sme mohli aj my spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Dovoľujeme si uviesť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka (www.uctovnickecentrum.sk) používa súbory cookies na účely zapamätania predvolieb prehľadávania  (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.)  Uvedené nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Používaním súborov cookies, nedochádza k porušovaniu GDPR. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Napríklad v prípade webového prehliadača Google Chrome môžete toto nastavenie nájsť na tomto odkaze: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 210 099 34 alebo e-mailom na info@uctovnickecentrum.sk alebo poštou na adresu nášho sídla Dunajská 61, 900 44 Tomášov.

S úctou

Uctovnickecentrum.sk