PRE POSKYTOVANIE ÚČTOVNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB

(ďalej len „VOP“)

Článok I. Platnosť VOP

1.1 Tieto VOP obchodnej spoločnosti ÚČTOVNÍCKE CENTRUM s.r.o., IČO: 52 811 212, so sídlom Dunajská 494/641, Tomášov 900 44, zapísanej v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 144795/B (ďalej len „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na poskytovanie všetkých a akýchkoľvek služieb v oblasti vedenia účtovníctva a účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva (ďalej len „účtovné služby“) zo strany Poskytovateľa, ako aj na akékoľvek ďalšie záväzkové vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami – zákazníkmi Poskytovateľa (ďalej len „Klient“).

1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi Poskytovateľom a Klientom (ďalej len „zmluva“) a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo v jednotlivej zmluve písomne dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Klienta obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.3. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Poskytovateľom, pričom Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP a takúto zmenu oznámiť Klientovi a Klient je povinný sa s takto zmenenými VOP oboznámiť. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Klienta sa na vzájomné vzťahy Klienta a Poskytovateľa nepoužijú, a to ani v prípade, ak Poskytovateľ poskytne bez výhrad plnenie Klientovi na základe objednávky.

Článok II. Uzavretie zmluvy

2.1 Zmluva je uzavretá podpisom zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom a obdržaní Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podpisom zmluvy Klient udeľuje súhlas s týmito VOP, ktoré sa stávajú súčasťou zmluvy, pričom Klient je povinný sa oboznámiť s týmito VOP. Ak sa nepreukáže opak, má sa za to, že súhlas s týmito VOP Klient učiní:

a) uzavretím zmluvy,

b) úhradou ceny služieb Poskytovateľovi,

c) faktickým užitím služieb Poskytovateľa zo strany Klienta,

d) prihlásením Klienta do webovej administrácie , alebo

e) iným spôsobom, z ktorého je zjavný súhlas Klienta s týmito VOP, a to vždy okamihom, ktorý nastane skôr.

2.2 V prípade individuálnych úprav zmluvy požadovaných Klientom je zmluva uzavretá okamihom výslovnej akceptácie úprav Poskytovateľom (písomne alebo prostredníctvom e-mailu), ktorá obsahuje cenu a špecifikáciu individuálnych úprav zmluvy.

Článok III. Predmet zmluvy

3.1 Poskytovateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť Klientovi služby, ktoré sú špecifikované v článku IV. týchto VOP, a to spôsobom a za podmienok podľa týchto VOP.

3.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odplatu, a to v lehote, spôsobom a za podmienok podľa čl. V. VOP.

Článok IV. Služby

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať po dobu trvania zmluvy účtovné a poradenské služby (ďalej len „Služby“), a to konkrétne nasledovné služby:

a) vyhotovovanie účtovných dokladov klienta na základe predchádzajúcej písomnej, alebo ústnej dohody zmluvných strán o vystavovaní konkrétnych účtovných dokladov a podľa konkrétnych písomných inštrukcií klienta pre každý účtovný doklad osobitne,

b) priebežné spracovávanie účtovných dokladov klienta,

c) vypracovanie účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmu fyzických alebo právnických osôb a zostavenie priznania k dani z príjmu fyzických alebo právnických osôb,

d) odborné konzultácie týkajúce sa ekonomického a účtovného poradenstva,

4.2 Predmetom služieb poskytovaných poskytovateľom v zmysle týchto VOP nie je archivácia dokladov klienta. Účtovné doklady a podklady pre výpočet miezd budú po skončení účtovného alebo zdaňovacieho obdobia protokolárne odovzdané klientovi, a to najneskôr do šiestich (6) mesiacov po skončení účtovného alebo zdaňovacieho obdobia.

4.3 Účtovné a poradenské služby budú vykonávané na pracovisku poskytovateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok V. Cena a platobné podmienky

5.1 Cena účtovných služieb (ďalej tiež „Cena služieb“) je stanovená v uzavretej zmluve, alebo ústnou dohodou a to v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa (ďalej tiež ako „Cenník“).

5.2 Cenu služieb sa Klient zaväzuje hradiť na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. Lehota splatnosti akýchkoľvek pohľadávok Poskytovateľa vrátane Ceny služieb je desať (10) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry v prípade Ceny služieb alebo odo dňa vzniku pohľadávky v prípade iných pohľadávok.

5.3 Klient súhlasí s tým, že faktúry bude Poskytovateľ zasielať Klientovi v elektronickej forme na e-mail Klienta uvedený v zmluve resp. v databáze Poskytovateľa.

5.4 Pohľadávky Poskytovateľa je Klient povinný hradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, prípadne na faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Poskytovateľa.

5.5 Platby došlé od Klienta, ak nie je dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak, sa započítavajú prednostne na úhradu náhrady škody a úrokov z omeškania, a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Klienta. Ak má Klient voči Poskytovateľovi niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Klienta.

5.6 V prípade omeškania Klienta s úhradou akýchkoľvek platieb Poskytovateľovi na základe zmluvy alebo týchto VOP, je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania, a to až do doby zaplatenia celej dlžnej čiastky. Zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Poskytovateľa požadovať od Klienta náhradu škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

5.7 V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek pohľadávky Poskytovateľa Klientom o viac než desať (10) kalendárnych dní, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť všetky plnenia Služieb. Pozastavením Služieb Poskytovateľa nie je dotknutá povinnosť Klienta hradiť dohodnutú Cenu služieb, ani právo Poskytovateľa odstúpiť od zmluvy, či iné nároky Poskytovateľa.

5.8 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek priebežne meniť Cenník. Zmena cien v Cenníku nemá vplyv na existujúcu už dohodnutú Cenu za služby, a to až do doby ukončenia zmluvy podľa týchto VOP či doby, kedy dôjde dohodou ku zmene dohodnutej Služby resp. do doby, kedy dôjde k platnému odsúhlaseniu nového Cenníka.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať po dobu trvania tejto zmluvy Služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, riadne a včas, pričom jeho plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany klienta, najmä poskytnutím všetkých potrebných dokladov a informácií riadne a včas v rozsahu a spôsobom stanoveným týmito VOP.

6.2 Poskytovateľ je povinný odovzdať klientovi výpočet miezd do troch (3) pracovných dní po odovzdaní podkladov pre výpočet miezd podľa odseku 4 vo forme stanovej všeobecnými právnymi predpismi a zároveň vyhotoviť pre klienta platobné inštrukcie ohľadom úhrady mzdových a súvisiacich povinností (odvody poistného a daní).

6.3 Klient:

a) je povinný odovzdať kompletné a bezchybné účtovné doklady na spracovanie poskytovateľovi najneskôr do desiatich (10) dní po skončení príslušného obdobia (mesačného, štvrťročného, polročného alebo ročného),

b) kompletné a bezchybné podklady pre výpočet miezd zamestnancov klienta je klient povinný odovzdať najneskôr do troch (3) pracovných dní nasledujúcich po príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mzdy vypočítavajú,

c) Klient plne zodpovedá za to, že všetky účtovné doklady odovzdané na zaúčtovanie sú úplné, právne, formálne a vecne správne,

d) ak Poskytovateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí, že doklady klienta vykazujú formálne nedostatky, je povinný klienta na to bezodkladne upozorniť, na pochybnosti o vecnej a právnej správnosti dokladov môže Poskytovateľ Klienta taktiež upozorniť, nenesie však žiadnu zodpovednosť a nie je povinný k žiadnej náhrade škody bez ohľadu na to, či klient upozornenia Poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom zohľadnil,

e) v prípade omeškania klienta s odovzdaním účtovných dokladov Poskytovateľ nezodpovedá za prípadný vznik škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania,

f) v prípade, že služby poskytnuté Poskytovateľom budú vykazovať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán obsahové či formálne nedostatky, má Klient nárok na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov,

g) je povinný plniť si svoje platobné povinnosti vyplývajúce mu voči Poskytovateľovi zo zmluvy a VOP riadne a včas, ako aj akékoľvek ďalšie povinnosti uvedené v zmluve a/alebo týchto VOP,

h) je povinný zaistiť pravidelnú kontrolu svojej e-mailovej schránky a všetky zmeny oznamovať Poskytovateľovi, nakoľko ako forma komunikácie bude slúžiť jeho e-mail uvedený v kontaktných údajoch v zmluve.

6.4 Poskytovanie Služieb môže Poskytovateľ zabezpečovať tiež prostredníctvom tretích osôb.

Článok VII. Mlčanlivosť

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať prísnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách, údajoch a dokumentoch, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy (ďalej len „dôverné skutočnosti„). Tento záväzok trvá bez obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.

7.2 Pri ochrane obchodného tajomstva Poskytovateľa a jeho ďalších interných informácií je Klient povinný najmä zdržať sa konania, ktorým by Klient tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, oznámil, sprístupnil, pre seba alebo pre tretiu osobu využil obchodné tajomstvo, ktoré by sa mohlo, čo i len potenciálne, využiť v hospodárskej súťaži a o ktorom sa dozvedel napr. tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr. z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov, výrobkov, počítačových programov alebo inak) na základe jeho zmluvného vzťahu k Poskytovateľovi, alebo vlastným alebo cudzím pričinením priečiacim sa zákonu.

7.3 Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na tie dôverné skutočnosti, ktoré je zmluvná strana na základe tejto zmluvy alebo na základe zákona povinná použiť na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.4 V prípade, že si Klient nie je istý, či majú byť akékoľvek skutočnosti podľa vôle Poskytovateľa utajené, je povinný si pred ich oznámením alebo sprístupnením tretej osobe na to vyžiadať písomný súhlas Poskytovateľa s ich oznámením alebo sprístupnením.

7.5 Klient je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti aj zo strany zamestnancov a akýchkoľvek tretích osôb, s ktorými spolupracuje, a ktoré by mohli prísť do kontaktu so skutočnosťami tvoriacimi predmet obchodného tajomstva Poskytovateľa.

Článok VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ bude pri výkone svojej činnosti v zmysle zmluvy spracúvať v mene Klienta osobné údaje fyzických osôb, dohodli sa zmluvné strany na uzavretí zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa tohto článku VOP spĺňajúc tak svoju povinnosť podľa článku 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré sa v plnom rozsahu uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie odo dňa 25.05.2018.

8.2 Klient týmto udeľuje Poskytovateľovi  v súlade so zákonom Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie osobných údajov štatutárnych zástupcov, spoločníkov a zamestnancov Klienta (ďalej len „dotknuté osoby„), ktorých bežná kategória osobných údajov (najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, rodné číslo) sa spracúvajú za účelom evidenčných a účtovných služieb v rozsahu nevyhnutnom pre vedenie mzdovej agendy a účtovníctva Klienta a Poskytovateľ sa týmto zaväzuje v mene Klienta spracúvať osobné údaje dotknutých osôb pri uplatňovaní a plnení svojich práv a povinností, a to za podmienok a spôsobom ako je uvedené v týchto VOP.

8.3 Poskytovateľ je oprávnený začať spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene Klienta odo dňa uzavretia zmluvy, a to po dobu potrebnú na účel, na ktorý sa konkrétne osobné údaje spracúvajú, prípadne po dobu, ktorá je súladná s GDPR, najneskôr však do dňa ukončenia zmluvy.

8.4 Spracúvanie osobných údajov sa bude vykonávať v rámci všetkých a akýchkoľvek spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, a to úplne automatizovanými prostriedkami, pričom prostriedkami spracúvania osobných údajov sú výpočtová a iná technika, ako osobné počítače, prenosné počítače, mobilné zariadenia, server a sieťové komponenty.

8.5 Klient poveruje Poskytovateľa vymazať osobné údaje v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR. V prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvy, Klient je oprávnený sa rozhodnúť, či Poskytovateľa poverí vymazaním osobných údajov alebo ich vrátením a vymazaním existujúcich kópií.

8.6 Poskytovateľ týmto potvrdzuje, že prijal a vykoná primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR, najmä vypracoval potrebnú dokumentáciu o ochrane osobných údajov, poveril a poučil svojich zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich z GDPR, vyhotovil záznamy o spracovateľských činnostiach, obmedzil prístup do operačných systémov osobných počítačov a notebookov, mobilných a iných zariadení, ktoré využíva pri spracúvaní osobných údajov, zaviedol používanie dostatočných hesiel, iných obmedzení prístupu a autentifikačných protokolov, vrátane prípadného použitia šifrovania údajov, využíva služby odborne vzdelaného IT technika, ukladá dáta na softvér, ktorý sa nachádza v dátovom centre v Európskej únii, využíva schválený softvér, ktorý zabezpečuje ochranu pred vírusmi a spyware, resp. inými prípadnými útokmi počítačových hackerov atď.

8.7 Poskytovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, s čím Klient súhlasí v zmysle čl. 28 ods. 2 GDPR. V prípade, ak Poskytovateľ zapojí do spracúvania osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Poskytovateľ informuje o tejto skutočnosti Klienta a zároveň zodpovedá za plnenie povinností týmto ďalším sprostredkovateľom, a to v súlade s čl. 28 ods. 4 GDPR.

8.8 Poskytovateľ pomáha Klientovi zabezpečiť povinnosť reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III. GDPR, ako aj plnenie povinností podľa čl. 32 až 36 GDPR. Poskytovateľ umožní kontrolu a audity zo strany Klienta a poskytne všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovaných v čl. 28 GDPR.

8.9 Poskytovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom podľa pokynov Klienta a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Klient udeľuje Poskytovateľovi jasné a stručné pokyny, ktoré sú v súlade s GDPR.

8.10 Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu trvania zmluvy ako aj po jej skončení, zachovávať dôvernosť informácií, t.j. mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel, resp. s ktorými bol oboznámený pri spracúvaní osobných údajov podľa zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje povinnosťou takejto mlčanlivosti zaviazať aj ďalšie osoby, ktoré budú poverené, resp. oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.

8.11 Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne porušenie ochrany osobných údajov (najmä v súvislosti s únikom dát), s výnimkou prípadu, ak takéto porušenie bolo priamo spôsobené závažným porušením povinností Poskytovateľa podľa týchto VOP. Klient ako zamestnávateľ je zodpovedný za plnenie všetkých povinností a záväzkov vyplývajúcich z GDPR voči dotknutým osobám (vrátane prijatia primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, pričom Klient je povinný prijať najmä opatrenie na zabránenie neoprávneného prístupu, prípadne neoprávneného spracúvania osobných údajov zo strany tretích osôb atď.).

Článok IX. Trvanie zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva môže byť ukončená výpoveďou, odstúpením alebo dohodou zmluvných strán.

9.2 Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu. Výpoveď zmluvy musí byť písomne (doporučene/e-mailom) doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je zmluvnými stranami dohodnutá na dva (2) mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

9.3 Poskytovateľ je pri výpovedi tejto zmluvy povinný prihliadnuť na okolnosti významné pre optimálne skončenie platnosti tejto zmluvy, konkrétne na periodicitu spracovávaného obdobia v čase výpovede (mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok) a oprávnený záujem Klienta minimalizovať náklady spojené s ukončením platnosti tejto zmluvy.

9.4 Na predchádzajúci odsek sa neprihliada, pokiaľ je Klient v omeškaní a to aj čiastočnom so zaplatením najmenej dvoch faktúr vystavených za služby poskytnuté v zmysle tejto zmluvy.

9.5 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou

a) v prípade, ak Klient je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy o viac ako desať (10) dní,

b) v prípade, ak Klient poruší obchodné tajomstvo a/alebo povinnosť mlčanlivosti v zmysle týchto VOP,

c) v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany Klienta, alebo

d) v prípade, že bude Klientom porušená akákoľvek iná povinnosť podľa tejto zmluvy a táto nebude napravená ani v primeranej náhradnej lehote za tým účelom poskytnutej Poskytovateľom Klientovi.

9.6 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Poskytovateľa, nemá Klient nárok na vrátenie už uhradenej Ceny služby prípadne jej alikvotnej časti.

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vzťahy zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy sa vzťahuje právomoc súdov Slovenskej republiky.

10.2 Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.3 Klient nie je oprávnený žiadnu svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu. Klient nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Poskytovateľovi.

10.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie zmluvy a/alebo týchto VOP vrátane príloh stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia nahradia ustanovením novým, ktoré svojím významom a povahou najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.

10.5 Pokiaľ by deň, kedy má niektorá zo zmluvných strán splniť svoj záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, pripadol na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za deň, kedy sa má predmetný záväzok podľa tejto zmluvy najneskôr splniť, sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť sa považuje za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutia prevziať písomnosť tou zmluvnou stranou, ktorej bola písomnosť adresovaná, prípadne dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola písomnosť odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail uvedený v zmluve. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom bola zásielka vrátená odosielateľovi. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty vráti e-mail ako nedoručený alebo nedoručiteľný, považuje sa takýto e-mail za nedoručený. Pre doručovanie sa použije adresa tej-ktorej zmluvnej strany uvedená v záhlaví zmluvy; zmluvné strany majú povinnosť sa vzájomne písomne informovať o akejkoľvek zmene doručovacej adresy. V prípade doručovania písomností, ktoré majú za následok vznik alebo zánik práv a povinností podľa tejto zmluvy zmluvné strany použijú doručovanie formou doporučenej zásielky.

10.7 Kontaktné údaje Poskytovateľa sú: ÚČTOVNÍCKE CENTRUM s.r.o., IČO: 52 811 212, so sídlom Dunajská 494/61, Tomášov 900 44, e-mail: info@uctovnickecentrum.sk

10.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023