ÚČTOVNÍCKE CENTRUM, CENNÍK PLATNÝ OD 01.09.2021

Ceny sú uvedené bez DPH, nakoľko spoločnosť ÚČTOVNÍCKE CENTRUM nie je platiteľom DPH.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo

  Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)

0,80 €
min. 60 € / mesiac

  Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka 75 €
  Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €
  Súhrnný výkaz k DPH   10 €
     
     
     
     
        

 

Cenník pre podvojné účtovníctvo

  Účtovná položka (zápis v denníku)

1,20 €
min. 100 € / mesiac  

  Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 200 € – 450 €
  Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu – štandardný platiteľ 40 €
  Súhrnný výkaz k DPH 10 €
  Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 200 €
  Daňové priznanie k DPH – neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 15 €
     

Cenník pre mzdovú agendu

  Spracovanie mzdy zamestnanca *            13 €
  Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 10 €
  Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 10 €
  Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10 €

* V cene je zahrnuté:

 • potvrdenie za účelom poskytnutia nemocenských dávok
 • potvrdenie na žiadosť zamestnanca 1x mesačne
 • oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného (v prípade PN zamestnanca)
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (k zostaveniu daňového priznania)
 • ročné zúčtovanie dane (žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania)
 • vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 • mzda, mzdový list, výplatná páska, výplatnica miezd
 • prevodný príkaz na úhradu odvodov (Všetky doklady sú vyhotovené v dvoch origináloch, 1x pre klienta a 1x pre druhú stranu daňový úrad, poisťovne, zamestnanec)
 • spracovanie a podávanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri  kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou

 

Cenník daňového poradenstva

  Daňové poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) 60 € / hod.
  Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (viac druhov príjmov, paušálne výdavky) 80 € – 120 €
  Daňové priznanie fyzickej osoby typ A (príjmy z tuzemska) 30 €
  Zastupovanie pred finančnou správou na vyžiadanie
     

 

Cenník ekonomického poradenstva

Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) – nezmluvní klienti 50 € / hod.
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) – zmluvní klienti 35 € / hod.
Podnikateľský zámer na založenie živnosti 280 € 
   
   

 

Cenník ostatných služieb

Administratívne práce     15 € / hod.       
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty 4 €
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty   6 €
Vybavovanie úradných vecí v mene klienta na základe splnomocnenia (každá návšteva úradu) 75 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 15 €
Spracovanie štatistického výkazu  –  mesačného/štvrťročného/ročného       20 € – 30 €
Zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami v plnom rozsahu                      na vyžiadanie   
V prípade kontrol zo strany úradov sme splnomocnenou osobou na vyžiadanie

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné.
Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a e stanovená po vzájomnej dohode.                        

 

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

  Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.