ÚČTOVNÍCKE CENTRUM, CENNÍK PLATNÝ OD 01.01.2020

Ceny sú uvedené bez DPH, nakoľko spoločnosť ÚČTOVNÍCKE CENTRUM nie je platiteľom DPH.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO A DANE

  základná mesačná sadzba (do 75 účtovných prípadov – zápisov v peňažnom denníku) 60 €
  každých ďalších začatých 50 zápisov 30 €
  spracovanie DPH – daňové priznanie (1 zdaňovacie obdobie) 10 €
  súhrnný výkaz k DPH (1 zdaňovacie obdobie) 5 €
  uzávierka a daňové priznanie vrátanie výkazov 7% z ročnej platby
  daňové priznanie – paušálne výdaje 70 €
  výpis z daňového priznania 5 €
  daň z motorových vozidiel (do dvoch vozidiel vrátane) 15 €
  každé ďalšie motorové vozidlo 5 €

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO A DANE

  základná mesačná sadzba
(do 75 zápisov v účtovnom denníku)
100 €
  každých ďalších začatých 50 zápisov 60 €
  spracovanie DPH – daňové priznanie (1 zdaňovacie obdobie) 10 €
  súhrnný výkaz k DPH (1 zdaňovacie obdobie) 5 €
  uzávierka a daňové priznanie vrátane výkazov a príloh 9% z ročnej platby
  daň z motorových vozidiel (do dvoch vozidiel vrátane) 15 €
  každé ďalšie motorové vozidlo 5 €

PERSONALISTIKA

  zamestnanec v pracovnom pomere *( cena za zamestnanca mesačne) 10 €
  dohody o pracovnej činnosti, vykonaní práce, brigádnickej práci študentov, odmena konateľa *( cena za zamestnanca mesačne) 10 €
  potvrdenie vydané na žiadosť zamestnanca nad rámec uvedený v odkaze *, resp. vystavenie opisu už raz vydaného dokladu 3 €
  vypracovanie pracovnej zmluvy, vrátane podmienok/ ukončenie pracovného pomeru 5 €

* V cene je zahrnuté:

 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnanca
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnanca
 • potvrdenie za účelom poskytnutia nemocenských dávok
 • potvrdenie na žiadosť zamestnanca 1x mesačne
 • oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného (v prípade PN zamestnanca)
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (k zostaveniu daňového priznania)
 • ročné zúčtovanie dane (žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania)
 • vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 • mzda, mzdový list, výplatná páska, výplatnica miezd
 • prevodný príkaz na úhradu odvodov (Všetky doklady sú vyhotovené v dvoch origináloch, 1x pre klienta a 1x pre druhú stranu daňový úrad, poisťovne, zamestnanec)
 • spracovanie a podávanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri  kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou

 

SLUŽBY PRE NEPODNIKATEĽOV

  daňové priznanie typ A – príjem tuzemsko 40 €
  daňové priznanie typ A – príjem zahraničie 55 €
  daňové priznanie typ B 80 €
  konzultácie a poradenstvo (každá začatá hodina) 40 €
  podnikateľský zámer na založenie živnosti 280 €

JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

Daňové priznanie FO typ A min. 30 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky min. 70 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky  min. 100 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky min. 150 €
Daňové priznanie DPH + výkazy min. 50 €

OSTATNÉ SLUŽBY

fotokópia dokladov (tlač dokladov na žiadosť klienta) každá A4 0,40€
úradná korešpondencia (žiadosti, oznámenia 2ks) 7 €
vystavenie faktúry na žiadosť klienta 2ks 4 €
vybavovanie úradných vecí v mene klienta na základe splnomocnenia (každá návšteva úradu) 75 €
spracovanie tuzemského cestovného príkazu 4 €
spracovanie štatistického výkazu  –  mesačného                                             20 €
spracovanie štatistického výkazu  –  štvrťročného                                          25 €
spracovanie štatistického výkazu  –  ročného 30 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné.
Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a e stanovená po vzájomnej dohode.                        

 

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

  Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.