ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA
ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA

Podľa platnej legislatívy od 1.7.2017 sú automaticky aktivované všetky elektronické schránky právnických osôb, prostredníctvom ktorých orgány verejnej moci (úrady, súdy) posielajú korešpondenciu právnickým osobám. Štatutár je povinný zabezpečiť prístup k elektronickej schránke a pravidelnú kontrolu obsahu dátovej schránky. Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje, aby štatutárni zástupcovia (konatelia, predsedovia) mali nainštalovanú aplikáciu eID klienta, čítačku a občiansky preukaz s čipom, potom môžem pripojiť prostredníctvom BOK kódu do svojho elektronického schránky. Uložením správy do elektronickej schránky sa správa stane prístupnou pre prijímateľa. Správa s obyčajným doručením sa považuje za doručenú na deň nasledujúci po uložení správy do elektronickej schránky.Doručenie správ do vlastných rúk začne plynúť 15 dní na potvrdenie doručenky. Ak útvary nebudú mať prístup do schránky a nebudú potvrdené, úradná elektronická správa bude považovaná za doručenú uplynutím 15 dní od uloženia správy v priečinku. Lehota môže plynúť z nevybavenej správy do výšky finančných a právnych sankcií.

Efektívnym riešením je delegovanie právomocí prostredníctvom štatutárneho orgánu každého iného subjektu, ktorý denne kontroluje prichádzajúce správy v elektronickej schránke. Štatutári nemajú povinnosť vybaviť nový občiansky preukaz s čipom, nemusia inštalovať softvér, nemajú povinnosť kontrolovať elektronickú schránku a pretransformovať správu podpísanú elektronickou podpisom do čitateľnej formy, vyhýbať sa pravidelnému aktualizovaniu aplikácie eID klienta.

Spoločnosť ÚČTOVNÍCKE CENTRUM ponúka služby dennej kontroly elektronickej schránky, pretransformuje správu do čitateľnej formy s následným preposlaním dátových správ v čitateľnej forme na zvolený e-mail. Štatutár zbytočne nestráca čas a môže sa venovať podnikateľskej činnosti.

K tomu stačia iba 4 kroky:

1. krok: vypísanie on-line objednávky na našej stránke

2. krok: štatutár podpisuje nami vyplnené splnomocnenie

2. krok: podpis na splnomocnení overí štatutár u notára

3. krok: overené splnomocnenie odošle poštou na príslušný úrad

ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCHRÁNKY JE 1 GB. Klient si môže zvýšiť kapacitu poštovej schránky podaním žiadosti a zaplatením správneho poplatku. Menším a stredným podnikom sa bežne vyžaduje 1 GB veľkosti elektronickej schránky a nie je potrebné kupovať zvýšenie veľkosti schránok.

 
Služba Cena za mesiacc Cena za rok
Prijímanie správ v elektronickej schránke a zasielanie na e-mail (platba 1x za rok) 6 € 72 €
Prijímanie správ v elektronickej schránke a zasielanie na e-mail (platba štvrťročne) 9 € 108 €
Prijímanie správ v elektronickej schránke a zasielanie na e-mail (platba mesačne) 12 € 144 €
Žiadosť o zvýšenie veľkosti schránok   10 €
Zvýšenie veľkosti schránok o 1 GB na 1 rok   10 €
Zvýšenie veľkosti schránok o 10 GB na 1 rok   100 €
Zvýšenie veľkosti schránok o 100 GB na 1 rok  1 000 €


V prípade záujmu o správu elektronickej schránky spoločnosťou
ÚČTOVNÍCKE CENTRUM nám napíšte alebo zrealizujte online objednávku cez kontaktný formulár:

    Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.